Służba Więzienna1997    Stopnie na pagonach
Stopnie na pagonach i czapkach oraz sznury galowe
Stopnie na wsuwkach mundurów specjalnych
Stopnie na czapkach
Mundury
Oznaki
Literatura:

Dz.U. z 1997 r. nr 84 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie określenia wzorów umundurowania, oznak służby, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zasad i sposobów noszenia umundurowania i orderów, odznaczeń, medali, odznak oraz znaków identyfikacyjnych.Linki:

CZSW Centralny Ośrodek Szkolenia