Służba Celna

dystynkcje

Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r.


Ustanawia się następujące stopnie służbowe funkcjonariuszy celnych:

- krajowy komisarz celny
- generalny komisarz celny
- nadkomisarz celny
- komisarz celny
- podkomisarz celny
- starszy aspirant celny
- aspirant celny
- młodszy aspirant celny - starszy dyspozytor celny
- dyspozytor celny
- młodszy dyspozytor celny - starszy rewident celny
- rewident celny
- młodszy rewident celny - aplikant celny

Szefowi Służby Celnej przysługuje z mocy ustawy stopień krajowego komisarza celnego, zaś jego zastępcy - stopień generalnego komisarza celnego.