Policja

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 2001 r.


Korpus szeregowych
posterunkowystarszy posterunkowy

Korpus podoficerów

sierżantstarszy sierżantsierżant sztabowy

Korpus aspirantów

młodszy aspirantaspirantstarszy aspirantaspirant sztabowy

Korpus oficerów

podkomisarz

komisarz

nadkomisarz


podinspektormłodszy inspektorinspektornadinspektor


generalny inspektor