Policja

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1997 r.


Korpus szeregowych



posterunkowy


starszy posterunkowy

Korpus podoficerów




sierżant


starszy sierżant


sierżant sztabowy

Korpus aspirantów




młodszy aspirant


aspirant


starszy aspirant


aspirant sztabowy

Korpus oficerów




podkomisarz


komisarz


nadkomisarz






podinspektor


młodszy inspektor


inspektor








nadinspektor


generalny inspektor