Powszechna Samoobrona - PS
Obrona Cywilna - OC

1921 - Społeczny Komitet Obrony Przeciwgazowej
1924 - KOP przekształcił się w Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej (TOP)
1923 - Liga Obrony Powietrznej Państwa (LOPP)
1928 - połączenie TOP i LOPP w towarzystwo Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP)

1951 - powołanie Terenowej Obrony Przeciwlotniczej (TOPL) na czele z Komendą Główną OPL, podporządkowaną URM
1956 - KG TOPL podporządkowano MSW
1965 - powołanie Obrony Terytorialnej Kraju, przekształcenie TOPL na Powszechną Samoobronę, a KG TOPL w Inspektorat Powszechnej Samoobrony. PS podporządkowano MON
1973 - powołanie Obrony Cywilnej, przekształcenie IPS w Inspektorat Obrony Cywilnej, podległy MON

1997 - podporządkowanie OC MSWiA
1998 - Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju zmienił nazwę na Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
1970    Stopnie PS
Stopnie ZOS
Stopnie TOS
Oznaki PS
1983    Stopnie OC
Stopnie Formacji Zakładowych
Stopnie Pozostałych Formacji - przykłady
Oznaki OC
1994    Oznaki OC
    Pytania

Ochotnicze Hufce Pracy - OHP

1936 - powołanie Junackich Hufców Pracy
1958 - powstanie Ochotniczych Hufców Pracy
1982 - tworzenie oddziałów OC w OHP
1990 - wyprowadzenie ze struktur OHP oddziałów OC i oficerów zawodowych WP
    Stopnie OHP
Literatura:

Przepisy w sprawie oznak dla członków oddziałów samoobrony, Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie wprowadzenia oznak dla osób odbywających służbę w zakładowych i terenowych oddziałach samoobrony.

Przepisy ubiorcze formacji Obrony Cywilnej. Warszawa 1984 r. Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 maja 1983 r.

M.P. z 1995 r. nr 6 poz. 100 Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.Linki:

www.ohp.pl