Powszechna Samoobrona

Zakładowe Oddziały Samoobrony

Terenowe Oddziały Samoobrony

dystynkcje

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1969 r.


Oznaki funkcji oraz rodzaju służby umieszczone są na patkach w następujący sposób:

   

Oznaczenia funkcji

szeregowy członek
ze stażem poniżej 5 lat


szeregowy członek
ze stażem powyżej 5 lat


dowódca sekcji,
posterunku, punktu


zastępca
dowódcy drużyny


dowódca drużynypomocnik
dowódcy plutonu


dowódca plutonuszef służby, zastępca
szefa służby, instruktor


zastępca komendanta oddziału,
szef sztabu oddziału


komendant oddziałuosoby, którym
bezpośrednio podlegają
oddziały samoobrony

Oznaczenia służb


Komenda Oddziału


Rozpoznania


Łączności i Alarmowania


Medyczno-Sanitarna


Przeciwpożarowa


Porządkowo-Ochronna


Schronowa


Ratownictwa Technicznego


Odkażania i Dezaktywacji


Opieki Społecznej


Weterynaryjna